ANDRAHAND OCH INNEBOENDE

Andrahand och inneboende

Från den 1 oktober 2019 skärps lagstiftningen kring andrahandsuthyrning och inneboende. Läs faktablad här

Se under fliken Nyheter samt i Fastighetsägarnas riktlinjer

För att hyra ut en lägenhet i andra hand måste man ha tillstånd. Det gäller även om man lånar ut lägenheten utan att ta betalt. Man har rätt att ha inneboende utan tillstånd men då ska det vara en person som inte har rätt att själv förfoga över lägenheten och som bor där samtidigt som förstahandshyresgästen. Hyr man bara ut del av lägenheten men inte vistas eller bor där själv räknas det som en andrahandsupplåtelse. Det är lämpligt att meddela hyresvärden om man har en inneboende så att vi inte startar en utredning om olovlig andrahandsupplåtelse.

För att få tillstånd ska man ha beaktansvärda skäl. Sådana skäl kan vara studier eller arbete på annan ort, provsammanboende eller sjukdom. Man måste kunna styrka sina skäl för att få tillstånd.

Vår policy är att vi medger uthyrning i 9 månader åt gången förutom vid provsammanboende då vi godkänner 6 månader åt gången. Vi godkänner normalt en ny period om skälet kvarstår. En ny ansökan ska då lämnas till oss. För provsammanboende medger vi maximalt två gånger 6 månader, i undantagsfall ytterligare en period om 6 månader.

Att låna ut lägenheten till vänner/släktingar/bekanta, oavsett kort eller lång tid, kräver tillstånd eftersom det är en andrahandsupplåtelse. Det kräver dessutom ett beaktansvärt skäl.

Vi ger inte tillstånd till s.k. ”semesterbyte” eller uthyrning per natt via sajter som ex Airbnb. Har man inte tillstånd är det ett kontraktsbrott och förstahandskontraktet sägs upp för omedelbar avflyttning.

Man har inte rätt att ta ut en högre hyra än den som är förhandlad för lägenheten. Är lägenheten möblerad accepterar vi ett påslag på 10%.

Har man en eller flera inneboende ska de enbart betala den del av hyran som förhyrningen avser. Den samlade hyran, inkluderat förstahandshyresgästens del, får inte överstiga den hyra förstahandshyresgästen betalar.

Under hyrestiden är förstahandshyresgästen fullt ut ansvarig för lägenheten. Informera andrahandshyresgästen om de ordningsregler som finns i huset, finns för nedaddning här.
All upplåtelse i andra hand ska ske med hänsyn gentemot övriga hyresgäster i huset. Vid ev störningar eller uteblivna hyresbetalningar kan förstahandskontraktet sägas upp.

Ladda ner och fyll i ansökan och andrahandskontrakt. Dessa finner du här.
Skicka originalen till oss för godkännande. Skicka även med de ev handlingar som ska bifogas, se ansökan. Fyll i inventarielistan om det behövs. Vi kan hjälpa till med digital signering vid behov.

Tänk på att det är viktigt att vi har aktuella kontaktuppgifter både till förstahands- och andrahandshyresgästen. Godkända andrahandshyresgästen kommer ha sitt namn i porttelefon och på porttavla, förstahandshyresgästen blir dold i porttelefonen under uthyrningstiden, båda namnen syns på porttavlan.

Läs Fastighetsägarnas Riktlinjer för andrahandsuthyrning  samt Faktablad nya regler