LÄGENHETSBYTE

Vid ansökan om byte av lägenhet ska det finnas beaktansvärda skäl för bytet och det ska vara byte av permanent bostad. Den föreslagna hyresgästen ska kunna godtas som ny hyresgäst hos oss. Byten mot villa och bostadsrätt är inte tillåtet.

Från den 1 oktober 2019 har lagstiftningen skärpts vad gäller bl a lägenhetsbyten. Handel med lägenhetskontrakt är nu brottsligt för både köpare och säljare med upp till fyra års fängelse i straffskalan. Att lämna oriktiga uppgifter vid ett lägenhetsbyte anses som ett grovt brott med påföljden upp till fyra års fängelse.

Ansökningsblankett finns under Dokument: Bytesansökan Kontakta oss om du saknar inloggning. För att korta handläggningstiden ska handlingar bifogas för samtliga parter i byteskedjan.

  • Skriv under både ansökan och försäkran i original
  • Beskriv och motivera skälet till bytet, bifoga handlingar som styrker dina skäl
  • Familjebevis från Skatteverket
  • Egen upplysning 
  • Redogörelse för tillgång till andra bostäder ex fritidshus, bostadsrätt, villa
  • Arbetsgivareintyg för föreslagen hyresgäst Arbetsgivarintyg
  • Hyresavtal för samtliga lägenheter som ingår i bytet/byteskedjan
  • Andra handlingar som är väsentliga för bytets handläggning
  • Ansökan skickas eller lämnas till oss i original

Handläggningen påbörjas när komplett ifylld och underskriven ansökan och försäkran kommit oss tillhanda tillsammans med begärda handlingar. Vi kan begära in fler handlingar om vi anser det nödvändigt.

Handläggningstid är normalt 4 – 8.

Läs gärna igenom Fastighetsägarnas Riktlinjer för lägenhetsbyte

Följ råden i: Städtips vid flytt